Pravidlá ligy

Ľudskou rečou

Bibliq je súťaž, ale všetci zúčastnení sme jednou spoločnou komunitou. Chceme, aby sa tu všetci – chlapci, dievčatá, mladí i starší – cítili príjemne, bezpečne a aby mali priestor na tvorivé objavovanie Božieho slova.

Presné pravidlá si môžeš preštudovať v Organizačnom poriadku a Propozíciách. Tu sú 4 z najpodstatnejších vecí:

Liga je tímová

Liga je určená pre troj- až päťčlenné tímy zložené z mladých, ktorí sú v danom školskom roku žiakmi alebo študentmi 8. ročníka základných škôl až 2. ročníka stredných škôl. Každý súťažiaci - objaviteľ môže byť členom len jedného súťažného tímu.

Každý je sám sebou

Na online platforme uvádzame vo svojich profiloch pravdivé údaje. Nie sú dovolené fejkové (falošné) a anonymné profily.

Sme láskaví a ohľaduplní aj pri zábave

Neútočíme, nezhadzujeme druhých a očakávame, že aj oni sa tak budú správať k nám. Ak to tak nie je, využívame nástroje na upozornenie animátorov, aby mohli zakročiť – „Nahlásenie“ pri jednotlivých diskusných príspevkoch, súkromná správa ktorémukoľvek animátorovi alebo gamemasterovi, alebo formulár na stránke „Pomoc“.

Všetko zmažeme 😉

Online platforma je k dispozícii v priebehu tohto ročníka Ligy do konca školského roka (2.7.2024). Potom sa všetko (aj tvoje údaje včítane diskusií, príspevkov, súkromných správ...) zneprístupní a nakoniec najneskôr do 1 roka po ukončení nenávratne zmaže. Záleží nám na tvojom súkromí a pripomenie ti to, že o všetko raz prídeš. Zostane ti len to, čo prešlo cez tvoje srdce!

Propozície 2023/24

Stiahni .pdf (0,8 MB)

Téma ročníka: Kniha Genezis

Autorský tím obsahovej časti: Monika Golianová, FMA (ed.) a kolektív autorov

Monika Baloghová, Marta Baňasová, FMA; Petra Červeňanská, Matej Fabian, SDB; Marko Ilavský, Mária Králiková; Katarína Liptáková, Eva Matejková, FMA; Vladimír Peregrim, SDB; Vladimír Plášek, SDB; Miroslav Podstavek, SDB; Katarína Rendošová

Redakčná úprava textov: Marta Baňasová, FMA; Katarína Rendošová; Zuzana Gondová

Odborný garant: Vladimír Peregrim, SDB

Účastníci:

 • Súťažný tím pozostáva z 3-5 členov, tzv. objaviteľov.
 • Objavitelia musia byť  v školskom roku 2023/24 žiakmi alebo študentmi 8. ročníka základných škôl až 2. ročníka stredných škôl (príp. s udelenou výnimkou podľa organizačného poriadku).
 • Obsah programu je cielený na mladých, ktorí už prišli do kontaktu s Božím slovom a sú súčasťou nejakého veriaceho spoločenstva (saleziánske stredisko, stretko, farnosť, pastoračné centrum…).

Personálne zloženie organizačných tímov:

 • Tím ligy (organizačný): Miroslav Podstavek, SDB (vedúci tímu); Monika Golianová, FMA; Vladimír Peregrim, SDB; Ján Holubčík, SDB; Marta Baňasová, FMA; Ján Mihálik; Mária Králiková; Katarína Rendošová; Matej Fabian, SDB
 • Odborný tím (hodnotiaci): Simona Banašová; Marta Baňasová, FMA; Matej Fabian, SDB; Hana Frimmelová; Monika Baloghová
 • Gamemaster: Miroslav Podstavek, SDB

Termíny:

 • Ukončenie registrácie: 28.2.2024
 • Začiatok prípravnej časti: online stretnutie cez ZOOM 2.3.2024
 • Ukončenie prípravnej časti: 26.5.2024 o 16:30
 • Semifinále: 30.5.2024
 • Finále – Veľká biblická víkendovka: 21.-23.6.2024
 • Dostupnosť online platformy pre používateľov: do 1.7.2024

Spôsob registrácie/prihlasovania:

Registrovať súťažný tím môže osoba (tzv. sprievodca), ktorá pozná členov súťažného tímu a zaručuje, že spĺňajú stanovené podmienky pre účasť v lige. Môže to byť animátor stretka, katechéta, vedúci oratória, farár a pod. Sprievodca v čase prihlasovania musí disponovať súhlasom prihlasovaného účastníka s prihlásením do ligy.

Registrácia prebieha odoslaním prihlasovacieho formulára podľa inštrukcie na stránke https://bibliq.online. Súťažný tím sa pokladá za prihlásený do Ligy, ak spĺňa podmienky stanovené pre súťažný tím (najmä počet členov a ich školské ročníky) a jeho členovia majú vytvorené účty na online platforme do 2.3.2024.

Hodnotenie:

 • Minimálny potrebný počet bodov súťažného tímu pre postup do semifinále je 350 EXP z celkového možného počtu cca 1050 EXP, ktoré je možné získať v Prípravnej časti.
 • Do finále postupujú priamo z prípravnej časti 3 súťažné tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Vyhodnotenie konečného poradia pre postup do finále z prípravnej časti sa určí na základe celkového počtu získaných bodov (EXP) v prípravnej časti. V prípade rovnosti bodov, ak je potrebné rozhodnúť o poradí, rozhoduje vyšší počet bodov získaných tímom za splnenie questov (vrátane bonusových bodov za kvalitné vypracovanie questu).
 • Súťažné tímy, ktoré nepostúpili do finále priamo z prípravnej časti a zároveň splnili podmienky pre postup do finálovej časti, sa môžu zúčastniť semifinále. Semifinále pozostáva z vedomostného kvízu a úloh, ktoré sa bodujú a na základe počtu získaných bodov sa určí poradie tímov v semifinále. V prípade rovnosti bodov, ak je potrebné rozhodnúť o poradí, rozhoduje najprv počet získaných bodov EXP v prípravnej časti, následne vyšší počet bodov získaných tímom za splnenie questov v prípravnej časti (vrátane bonusových bodov za kvalitné vypracovanie questu).
 • Počet tímov postupujúcich zo semifinále do finále je daný maximálnym možným počtom účastníkov Veľkej biblickej víkendovky (t.j. postúpia tímy podľa poradia od prvého, pokiaľ sa nenaplní kapacita víkendovky).
 • V prípade, že súťažný tím alebo niektorí členovia tímov postupujúcich do finále odrieknu svoju účasť, organizátor si vyhradzuje právo pozvať náhradný tím, ktorý je nasledujúci v poradí podľa konečného poradia semifinále.
 • Spôsob hodnotenia finále zverejní Odborná komisia pred konaním finálového kola.

Účastnícky príspevok:

 • V ročníku 2023/24 je vďaka podpore našich darcov určený len symbolický účastnícky príspevok 33,- eur na tím. Uhradí sa pri registrácii tímu bankovou kartou alebo prevodom na účet podľa inštrukcie, ktorú pošleme sprievodcovi.
 • Účastníci finále – Veľkej biblickej víkendovky si hradia náklady spojené s dopravou a odporúčaný dobrovoľný príspevok na ubytovanie a stravu, o ktorom bude informovať organizačný tím najneskôr počas semifinále. Odporúčame spoločenstvám (strediskám, farnostiam, centrám), ktorých sú účastníci členmi, aby podporili ich účasť na finále.

Organizátor si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch upravovať podmienky a pravidlá počas priebehu ligy, zmeniť termíny, zrušiť niektorú časť alebo aj celú ligu.

V Bratislave dňa 22. 1. 2024

Miroslav Podstavek, SDB
vedúci tímu ligy

Organizačný poriadok

Stiahni .pdf (0,9 MB)

1. Charakteristika a poslanie

1.1. Bibliq – Liga objaviteľov Slova (ďalej len liga alebo Bibliq) je súťažnou hrou na biblické témy. Liga je určená pre troj- až päťčlenné tímy zložené z mladých, ktorí sú v danom školskom roku žiakmi alebo študentmi 8. ročníka základných škôl až 2. ročníka stredných škôl. Liga je pripravovaná a organizovaná v saleziánskom duchu v súlade so saleziánskym poslaním. 1.2. Poslaním ligy je ponúknuť mladým pomôcku, ktorá ich vtiahne do vzťahu a porozumenia Biblii ako Božiemu slovu:
 • Pomôže im vytvoriť si návyk a spôsob čítania a rozjímania nad Božím slovom a nájsť podmienky pre zážitok s Božím slovom.
 • Dá im kontext pre lepšie porozumenie Božiemu slovu s prepojením na ich súčasný život.
1.3. Liga je samostatným neziskovým projektom a prednostne prebieha vo voľnom čase účastníkov. Je súčasťou neformálneho vzdelávania.

2. Organizátor ligy

2.1. Organizátorom ligy je Saleziánsky pastoračný tím (ďalej len SPT). SPT je neformálne partnerstvo piatich organizácií pracujúcich v prospech mladých:
 • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
 • Inštitút dcér Márie Pomocnice (saleziánky)
 • Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
 • Laura – Združenie mladých
 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže.
2.2. SPT vo veciach ligy plne reprezentujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 82108 Bratislava.

3. Riadenie a animovanie ligy

3.1. Organizačnú a obsahovú prípravu a priebeh ligy riadi Tím ligy. Tím pozostáva minimálne z 3 členov. Vedie ho vedúci tímu (ďalej aj vedúci ligy). Členov a vedúceho tímu menuje delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia na základe nominácie prijatej od členov SPT. Minimálne jeden z členov tímu má formálne teologické vzdelanie preferenčne so zameraním na biblické vedy. Vedúci tímu môže do práce tímu prizvať širší okruh pomocníkov/dobrovoľníkov podľa vlastného uváženia. 3.2. Hodnotenie úloh účastníkov a rozhodnutia o postupe a víťazovi súťaže robí Odborná komisia. Odborná komisia má minimálne 3 členov, pričom aspoň jeden má formálne teologické vzdelanie preferenčne so zameraním na biblické vedy. Členov menuje delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov don Bosca na návrh vedúceho tímu. 3.3. Priebeh ligy a komunikáciu s účastníkmi animuje tím pozostávajúci z gamemastera (-ov), animátorov a biblistov.

3.3.1. Gamemaster je hlavný animátor ligy. Jeho úlohou je najmä: preventívne nastavovať a každodenne sledovať dianie v lige (najmä na online platforme), povzbudzovať a pomáhať účastníkom riešiť otázky spojené s ich účasťou v lige, reagovať a riešiť vzniknuté sporné situácie. V sporných situáciách týkajúcich sa hodnotenia v súťažnej časti komunikuje s Odbornou komisiou, ktorá rozhoduje. Gamemastera menuje vedúci tímu ligy.

3.3.2. Animátori sú pomocníci gamemastera. Do interakcií na platforme vstupujú podľa dohody s gamemasterom.

3.3.3. Biblisti sú zvyčajne odborníci v biblických vedách, ktorí sledujú najmä vznikajúce diskusie a podľa potreby sa do nich zapájajú kladením otázok, doplňovaním informácií a formulovaním odpovedí na nejasnosti.

4. Štruktúra a priebeh ligy

4.1. Liga je súťažou tímov a pozostáva z prípravnej a finálovej časti. 4.2. Súťažný tím pozostáva z 3-5 členov, tzv. objaviteľov.

4.2.1. Objavitelia musia byť v danom školskom roku, v ktorom prebieha liga, žiakmi alebo študentmi 8. ročníka základných škôl až 2. ročníka stredných škôl. Obsah programu je cielený na mladých, ktorí už prišli do kontaktu s Božím slovom a sú súčasťou nejakého veriaceho spoločenstva (saleziánske stredisko, stretko, farnosť, pastoračné centrum…).

4.2.2. Personálne zmeny obsadenia súťažného tímu počas ligy sú možné len výnimočne. Na základe žiadosti registrátora súťažného tímu (pozri bod 4.3) ich schvaľuje gamemaster. V súťažnom tíme sa nesmie vymeniť viac ako 50% jeho členov (t.j. v trojici sa môže vymeniť najviac jeden člen, vo štvorici a pätici dvaja). Pridať sa môžu do maximálneho možného počtu (5) bez obmedzenia. Súťažný tím musí akceptovať zmenu bodového hodnotenia tímu spôsobenú zmenou členov tímu (priemer tímu sa vypočítava z iného počtu osôb, pričom nový člen tímu má momentálne nízky stav bodov EXP). Prestup z jedného súťažného tímu do iného nie je možný.

4.2.3. Počet členov tímu nesmie klesnúť pod 3.

4.2.4. Žiadosť o personálnu zmenu musí byť podaná písomne gamemasterovi najneskôr 2 týždne pred ukončením prípravnej časti ligy. Schválené personálne zmeny musia byť zverejnené a zrealizované najneskôr 10 dní pred ukončením prípravnej časti.

4.2.5. Gamemaster na základe súhlasu odbornej komisie môže vo vážnych zdôvodnených prípadoch rozhodnúť o výnimke pri personálnej zmene v súťažnom tíme. Rozhodnutie môže urobiť aj po uplynutí lehôt stanovených v bode 4.2.4, napr. ak by sa jednalo o nemožnosť účasti celého tímu vo finálovej časti kvôli výpadku jedného objaviteľa spôsobeného vis maior. Takáto zmena vykonaná po uplynutí lehôt v bode 4.2.4 však nespôsobí zmenu v bodovom ohodnotení (EXP) súťažného tímu v prípravnej časti (t.j. nový objaviteľ preberá bodové ohodnotenie vymieňaného objaviteľa).

4.2.6. Gamemaster so súhlasom odbornej komisie môže udeliť výnimku a prijať ako člena súťažného tímu aj žiaka nižšieho ročníka než je stanovené v odseku 4.2.1. Môže to urobiť na základe zdôvodnenej žiadosti sprievodcu tímu. Prihliada pri tom najmä na dostatočnú zrelosť a disponovanosť žiaka s úžitkom absolvovať ligu.

4.3. Prihlasovanie. Súťažný tím do ligy môže prihlásiť len dospelý sprievodca, ktorý členov tímu osobne pozná a dosvedčuje, že spĺňajú podmienky pre účasť v lige. Môže to byť animátor stretka, katechéta, vedúci oratória, farár a pod. Sprievodca v čase prihlasovania musí disponovať súhlasom prihlasovaných účastníkov s prihlásením do ligy. Súhlas zákonných zástupcov prihlasovaných účastníkov s účasťou v lige získavajú organizátori v procese registrácie tímu.

4.3.1 V zdôvodnených prípadoch môže gamemaster prijať prihlášku tímu aj od sprievodcu, ktorý ešte nedosiahol plnoletosť na základe referencie na sprievodcu poskytnutej dospelým, ktorý osobne pozná sprievodcu a situáciu. Ide najmä o situácie, kedy napr. 17-ročný animátor prihlasuje členov svojho spoločenstva.

4.4. Prípravná časť prebieha najmä online na platforme https://liga.bibliq.online prevádzkovanej tímom ligy. Jej cieľom je v štruktúrovanej a zábavnej podobe priblížiť účastníkom obsahy pomáhajúce v príprave na finálovú časť. Súčasťou prípravnej časti môže byť aj nepovinná (nehodnotená) ponuka podujatí, ktoré majú charakter osobných stretnutí (nie online) – napr. duchovná obnova. 4.5. Finálová časť sa skladá z 2 kôl: semifinále a finále.

4.5.1. Semifinále prebieha online. Môžu sa na ňom zúčastniť všetky tímy, ktoré úspešne absolvovali prípravnú časť a nepostupujú do finále priamo (pozri bod 5.2.4.). Semifinále pozostáva z vedomostného kvízu a série úloh, ktoré súťažné tímy riešia a odovzdávajú zvyčajne v priebehu 1-2 dní podľa toho, ako je určené v propozíciách pre daný ročník ligy.

4.5.2. Finále, tzv. Veľká biblická víkendovka, má zvyčajne charakter osobného 2-3 dňového pobytu víťazných súťažných tímov. Jej súčasťou je bohatý odborný aj oddychový program. Obsahuje aj poslednú súťažnú časť: vedomostný kvíz a sériu hodnotených úloh, na základe ktorých odborná komisia určí konečné poradie víťazov (súťažných tímov) na prvých troch miestach.

5. Hodnotenie a postupový kľúč

5.1. Presné podmienky hodnotenia platné pre daný ročník ligy sa upravujú v propozíciách. 5.2. V prípravnej časti účastníci získavajú body, tzv. skúsenostníky (EXP). Bodové ohodnotenie súťažného tímu je určené ako aritmetický priemer bodov získaných členmi súťažného tímu zaokrúhlený na celé číslo.

5.2.1. V prípravnej časti sa hodnotia preukázané vedomosti, zručnosti a želané správanie jednotlivých účastníkov cez získavanie bodov – skúsenostníkov (EXP) a odznakov za plnenie rôznych úloh. Každý odznak má hodnotu presne vopred určeného počtu skúsenostníkov (EXP). Udeľovanie odznakov je prevažne automatizované okrem prípadov, kedy je potrebné kvalitatívne vyhodnotenie výstupu práce. Vtedy hodnotenie robí odborná komisia.

5.2.2. Súťažný tím ako celok môže získať ohodnotenie za plnenie spoločných tímových úloh, tzv. questov. Bodové ohodnotenie za splnený quest získava každý člen súťažného tímu, ktorý quest splnil.

5.2.3. V propozíciách sa presne stanoví moment (dátum a čas) ukončenia prípravnej časti. Celkové hodnotenie prípravnej časti je dané počtom bodov (EXP) súťažných tímov v momente ukončenia prípravnej časti.

5.2.4. Do finále postupujú priamo z prípravnej časti 3 súťažné tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Vyhodnotenie konečného poradia pre postup do finále z prípravnej časti sa určí na základe celkového počtu získaných bodov (EXP) v prípravnej časti. V prípade rovnosti bodov, ak je potrebné rozhodnúť o poradí, rozhoduje vyšší počet bodov získaných tímom za splnenie questov (vrátane bonusových bodov za kvalitné vypracovanie questu).

5.3. Do semifinále postupujú všetky tímy, ktoré úspešne absolvovali prípravnú časť a zároveň nepostúpili do finále priamo. Prípravnú časť úspešne absolvuje ten súťažný tím, ktorý v momente ukončenia prípravnej časti spĺňa podmienky pre účasť v lige (počet členov tímu, školské ročníky členov tímu) a zároveň získal minimálny počet bodov (EXP) pre postup určený v propozíciách. 5.4. Bodové ohodnotenie v semifinále určuje Odborná komisia na základe podmienok stanovených v propozíciách pre daný ročník. 5.5. Súťažné tímy postupujúce zo semifinále do finále sa určia z konečného semifinálového poradia súťažných tímov. V prípade rovnosti bodov, ak je potrebné rozhodnúť o poradí, rozhoduje najprv počet získaných bodov EXP v prípravnej časti, následne rozhoduje vyšší počet bodov získaných tímom za splnenie questov (vrátane bonusových bodov za kvalitné vypracovanie questu). O počte postupujúcich tímov do finále zo semifinále sa rozhoduje na základe kapacity finále (počet možných účastníkov Veľkej biblickej víkendovky) v danom školskom roku.

5.5.1. Odborná komisia môže zostaviť tím postupujúci do finále z objaviteľov, ktorí dosiahli najvyššie individuálne bodové ohodnotenie (EXP) a ich tím nepostúpil do finále alebo patria do tímu, ktorý postúpil do finále, ale nemôže sa finále zúčastniť (napr. pre nevyhovovanie termínu finále väčšine členov tímu). Takto vytvorené tímy môžu tvoriť maximálne 25% tímov finále.

5.6. Finále pozostáva z vedomostného kvízu a série hodnotených úloh, na základe ktorých Odborná komisia určí konečné poradie víťazov (súťažných tímov) na prvých troch miestach. Poradie je dané počtom získaných bodov vo finále za splnené úlohy a zodpovedané otázky. Bodové ohodnotenie udeľuje Odborná komisia na základe podmienok stanovených v propozíciách pre daný ročník. 5.7. Ak dôjde k rovnosti bodov vo Finále a je potrebné určiť poradie medzi tímami, rozhodne o postupe Odborná komisia. 5.8. V sporných prípadoch, zvlášť pri poruchách automatického udeľovania bodov, rozhodne o (ne)udelení bodov Odborná komisia. Ak je technická porucha udeľovania bodov v online platforme takého rozsahu, že nie je možné zodpovedne určiť spravodlivé poradie, Odborná komisia rozhodne o riešení pre určenie poradia súťažných tímov a ich ďalšie hodnotenie v lige na základe návrhu Tímu ligy. 5.9. Chyby udeľovania bodov spôsobené technickými nedostatkami mimo online platformy (napr. výpadok internetového pripojenia účastníka, nesprávne narábanie s technickým vybavením alebo chyba pri ovládaní funkcií platformy na strane účastníka a pod.) sa neprijímajú ako dôvod na podnet pre Odbornú komisiu na úpravy v bodovom hodnotení.

6. Práva a povinnosti objaviteľov a iných používateľov online platformy

6.1. Objavitelia majú právo byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaní o organizovaní ligy, o podmienkach účasti v nej a majú právo zúčastniť sa ligy, keď splnia podmienky uvedené v tomto organizačnom poriadku. 6.2. Objavitelia majú právo byť vopred oboznámení s kritériami hodnotenia a po absolvovaní ligy byť informovaní o svojom umiestnení v príslušnom kole. 6.3. Objavitelia sú povinní riadiť sa organizačným poriadkom ligy, dostaviť sa včas na stretnutia (online semifinále a finále), rešpektovať rozhodnutia Odbornej komisie a súťažiť čestne v zmysle zásad súťaže. 6.4. Od všetkých používateľov online platformy (vrátane objaviteľov) vyžadujeme:

a) Uvádzanie pravdivých údajov vo svojom profile s verejne dostupnou informáciou o mene a priezvisku používateľa. Profily neexistujúcich vymyslených osôb, anonymné profily a profily s nepravou identitou sú zakázané (s výnimkou testovacích a pomocných profilov používaných tvorcami platformy). Výnimkou je aj profilová fotka používateľa, ktorá môže byť ľubovoľná.

b) Slušné vyjadrovanie a správanie podľa všeobecne akceptovaných spoločenských zásad.

c) Korektné narábanie so získanými informáciami podľa zásad vyplývajúcich z autorského práva.

d) Žiadne prejavy agresivity a násilia, ani akékoľvek správanie smerujúce k zneužívaniu alebo ohrozovaniu iných používateľov (zvádzanie, manipulácia, zastrašovanie a pod.). Žiadame používateľov o nahlasovanie takéhoto správania organizátorovi.

e) Za touto stránkou stoja organizácie otvorene sa hlásiace ku kresťanstvu v podobe ako sa vyjadruje v Katolíckej Cirkvi. Sme otvorení pre polemickú diskusiu a argumentáciu. Našou hranicou, za ktorou neakceptujeme diskusné príspevky na online platforme, je podpora ideológií a konania, ktoré vedie k nenávisti voči iným ľuďom a skupinám. Takisto neakceptujeme príspevky, ktoré nad rámec otvorenej vecnej diskusie propagujú životný štýl, ktorý je v rozpore s kresťanskými zásadami.

f) Súťažiaci používatelia (s profilmi typu “objaviteľ” alebo “objaviteľ K”) nesmú byť členmi viacerých súťažných tímov.

6.5. V prípade porušenia pravidiel stanovených týmto organizačným poriadkom a propozíciami si organizátor vyhradzuje právo zmazať diskusné príspevky porušujúce pravidlá, zrušiť registráciu používateľa, ktorý ich porušuje, zablokovať mu prístup k online platforme a vylúčiť ho z ligy.

7. Bezpečnosť a ochrana účastníkov

7.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov, ochrana osobných údajov a ochrana detí a zraniteľných osôb sa riadi platnými právnymi predpismi a internými smernicami Saleziánov don Bosca – Slovenskej provincie. 7.2. Online platforma má nástroj (komunikačný kanál) na nahlasovanie nevhodného obsahu a správania používateľov vedúcemu ligy, resp. organizátorovi. 7.3. Prístup používateľov do online platformy je zabezpečený do termínu určeného v propozíciách pre daný školský rok. Po tomto termíne sa prístup do platformy ukončí. 7.4. Osobné údaje (vrátane údajov v profile používateľa, diskusných a iných príspevkov, fotografií a pod.) sa uchovávajú najviac 1 rok po ukončení prístupu do platformy podľa bodu 7.3 na účely analýzy fungovania platformy a jej vylepšovania. Po tomto termíne sú úplne odstránené (zmazané).

8. Finančné zabezpečenie ligy

8.1. Liga je neziskový projekt Saleziánskeho pastoračného tímu. Všetky náklady spojené s tvorbou, prípravou a prevádzkou ligy sú kryté najmä z:

a) projektov, b) darov, c) príspevkov partnerských organizácií v SPT, d) účastníckych príspevkov súťažných tímov.

8.2. Účastníci si hradia náklady spojené s prístupom do online platformy (technické vybavenie, internetové pripojenie a pod.) a náklady spojené s dopravou na osobné stretnutia. Podľa inštrukcií organizátora (zverejnených vopred) prispievajú na náklady spojené s pobytom na Veľkej biblickej víkendovke. Organizátor sa zaväzuje hľadať také organizačné zabezpečenie, ktoré bude minimalizovať náklady na strane účastníkov.

9. Schválenie a účinnosť

Tento organizačný poriadok schválil delegát pre pastoráciu mládeže Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia na základe odporúčania SPT dňa 22.1.2024.
© 2021-2024 Saleziánsky pastoračný tím